آبان ۱۰, ۱۳۹۶

رابطه سؤ مصرف با کودک آزاری

🔴سو مصرف الکل، داروهای پزشکی و مواد غیرمجای هم چون کوکایین و متامفتامین و یا اعتیاد بزرگ سالان به هر یک از این مواد، کودکان را رد معرض خطر سورفتار قرار می دهد. ♦️سومصرف چند ماده به طور همزمان امری شایع است. ممکن است پدر و مادر به کوکایین معتاد بوده و با سومصرف الکل نیز درگیر باشند. اگر کودک، پیش از تولد در معرض هر یک از مواد پیش گفته قرار گیرد، ممکن است به وی آسیب بزند. ♦️پدر و مادری که به سومصرف مواد می پردازند و به ویژه آن هایی که اعتیاد پیدا می کنند، بیشتر به […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۶

رابطه فقر و کودک آزاری

🔳فقر شایع ترین مسئله موجد در خانواده هایی است که مرتکب سورفتار با کودکان می شوند و به ویژه با گزارش های مربوط به بی توجهی با کودکان در ارتباط است. 🔻نبودن منابع اقتصادی یا تخصیص منابع ناکافی در خانواده می تواند موجب فشار روانی برای پدر و مادر و ناتوانی در برآورده نمودن نیازهای اساسی کودکان گردد. 🔺سرپرستی بیشتر خانواده هایی که با مشکلات درازمدت اقتصادی درگیرند، بر عهده مادران مجردی است که کودکان بسیاری دارند و در این خانواده ها مهارت های شغلی و موفقیت تحصیلی اندک بوده و روابط مبتنی بر حمایت بزرگ سالان از کودکان به […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۶

عامل های مرتبط با سؤ رفتار کودکان

🔴عامل های مرتبط با سورفتار با کودکان ♦️این عامل ها شامل نبود حمایت اجتماعی از رابطه پدر یا مادر با کودک، فقر، عضو اقلیتی نژادی بودن، سومصرف مواد یا اعتیاد، بیماری روانی، خشونت خانگی و ساز و کارهای خانوادگی می شود. بااین حال وجود این عامل ها ضرورتا نشان دهنده کودک آزاری نیست. ♦️اگر پدر و مادر در گذشته وضعیت از هم گسیخته و بحرانی را تجربه کرده باشند،‌ روابط ناسالمی را با بزرگ سالان داشته اند، یا خودشان مورد سورفتار بوده اند، احتمال زیاد به دنابل اولویت دادن به رفع نیازهای خود در سنجش با نیارهای کودک هستند. این […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۶

شناسایی کودک آزاری

🔵شناسایی کودک آزاری 🔺شناسایی کودک آزاری امر چالش برانگیزی است. زیرا ممکن است کودک بزه دیده تمایلی به افشای بزه دیدگی خود برای دیگران نداشته باشد. 🔸ممکن است کودک آزار، بزه دیده را تهدید نماید که در صورت بازگویی کودک آزاری، دو برابر مجازات خواهد شد. منابع بسیاری برای مشکوک شدن به وقوع کودک آزاری وجود دارد. این منابع شامل شاهد عینی، سخنان کودک، آسیب های کودک، رفتار کودک، سخنان پدر و مادر کودک درباره رخ دادهای مربوط و سوابق گزارش دهی پیشین درباره کودک آزاری است. 🔻بنابراین، پزشک متخصص، مددکار اجتماعی، یا مامور اجرای قانون، برای تشخیص این که […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۶

بزه دیدگان کودک آزاری

🔴بزه دیدگان کودک آزری در زندگی خود، نیازمند نوعی مراقبت جسمی یا روانی هستند. احتمال اینکه بزه دیدگان کودک آزاری در کنار افراد افسرده و متمایل به خودکشی قرار بگیرند بیش تر بوده است. ♦️احتمال دستگیری بزه دیدگان کودک آزاری جنسی و جسمی به دلیل ارتکاب جرم در بزرگسالی بیشتر از کودکانی بوده که بزه دیده کودک آزاری نبوده اند. پس از بررسی بیش از ۱۰۰۰ کودک و جوان مشخص شد که ۳۰ درصد کسانی که در کودکی بزه دیده کودک آزاری بوده اند بعدها محکومیت کیفری پیدا کرده اند. 🔴شرایط خانوادگی هم یکی از عامل های مهم ایجاد کودک […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۶

نشانه های کودک آزاری

🔶نشانه های کودک آزاری 🔸کودکانی که دارای نشانه هایی چون کبودی، سوختگی، شکستگی و زخم هستند به عنوان بزه دیدگان احتمالی کودک آزاری جسمی باید مدنظر قرار بگیرند. برخی دیگر از نشانه ها وجود دارد که میان هر سه نوع کودک آزاری جسمی، روانی و جنسی مشترک است. از جمله این نشانه ها می توان به نمونه های زیر اشاره کرد: عدم رشد، شب ادارای، ارتکاب رفتارهای جنسی پرخطر، پوشش تحریک آمیز، کاهش یا افزایش شدید وزن و تمایل به خودکشی. 🔸کودک آزاری به عنوان یکی از عامل های ایجاد افکار و اعمال منجر به خودکشی شناخته شده است. در […]
آبان ۱۰, ۱۳۹۶

کودک آزاری مکرر

♦️کودک آزاری مکرر به معنای کودک آزاری جنسی و یا جسمی تکرار شونده ای است که از الگوی مشخصی پیروی می کند. کودک آزاری جنسی و جسمی  در بیشتر فرهنگ ها وجود داشته و این پدیده ممکن است آسیب دیدگی دائمی جسمی و سومصرف مواد را به دنبال داشته باشد. ♦️درک این نکته ضروری است که بزه دیدگان کودک آزاری مکرر از طبقات مختلف اجتماع هستند. این نوع کودک آزاری خاص مناطق خیلی فقیر نیست و نمونه های آن را می توان در هر طبقه، نژاد، مذهب و یا فرهنگی یافت. ♦️بزه دیدگان کودک آزاری جنسی و یا روانی معمولا […]