دی ۵, ۱۳۹۶

بیشترین آمار کودک آزاری توسط والدین خود قربانی ها

طبق تحقیقات صورت گرفته در زمینه کودک‌آزاری، سن متوسط قربانیان حدود هفت سال است که از این میان ‎٪۵۳ را دختران و ‎٪۴۷ را پسران تشکیل می‌دهند. ‏ در ‎٪۷۹ موارد قربانیان به وسیله والدین، ‎٪۱۰ توسط بستگان، ‎٪۵ توسط افراد غریبه و ‎٪۲ به‌وسیله ناپدری و نامادری مورد سوءرفتار قرار گرفته‌اند. کودک‌آزاری و عوامل دخیل در آن، همایش ملی تحقیقات کاربردی در سلامت همگانی و توسعه پایدار، نوشته زهره عباسی، محبوبه طباطبائی چهر و فرزانه رشیدی
دی ۴, ۱۳۹۶

آگاهی والدين نسبت به مصاديق كودک آزاری

بر طبق پژوهش ها ی انجام شده(نظریه فالر و زیفرت)، عوامل موثر بر خشونت و کودک آزاری بر سه دسته تقسیم بندی شده است: عوامل روانی کودک آزاری: آزاردهندگان به طور کلی تحمل کمی در برابر ناکامی دارند و در کنترل خشم خود دچار اشکال می‌شوند، دارای عزت نفس پایینی هستند، توانایی برقراری همدلی با کودک را ندارند و معمولا مشکلات خانوادگی، بین فردی و اختلالات خلقی و شخصیتی دارند. عوامل خانوادگی کودک آزاری: پایین بودن سن والدین، بیکاری پدر و اشتغال مادر در بیرون از خانه، قرار داشتن در طبقه فرودست اقتصادی-اجتماعی، فوت یکی از والدین و ازدواج مجدد، […]
آبان ۸, ۱۳۹۶

راﺑﻄﻪ اﻧﻮاع ﺑﺪرﻓﺘﺎري در دوران ﻛﻮدﻛﻲ ﺑﺎ ﺷﻔﻘﺖ ﺑﺮ ﺧﻮد و ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ در اﻓﺮاد ﻣﺘﺎﻫﻞ

مقدمه: ﺳﻮءرﻓﺘﺎر و ﻣﺴﺎﻣﺤﻪ در ﻣﻮرد ﻛﻮدك ﺑﺎ ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻧﺸﺎﻧﻪ‌ﻫﺎ‌ي روان‌پزشکی ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ. ﻛﻮدﻛﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻛﺘﻚ ﺧﻮرده ﻳﺎ ﺳﻮزاﻧﺪه ﻣﻲ‌ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻜﺮراً ﻣﻮرد ﺗﻬﺎﺟﻢ ﺟﻨﺴﻲ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻳﺎ از ﻏﺬا، ﭘﻮﺷﺎك و ﺳﺮﭘﻨﺎه ﻣﺤﺮوم ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻠﻒ ﺷﻮﻧﺪ ﻳﺎ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ و ﺑﺎ ﻋﻮارض آن رﻓﺘﺎر در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﻲ روﺑﻪرو ﺷﻮﻧﺪ. ﺷﻔﻘﺖ ﺑﺮ خود ﻳﻚ ﻣﻮﺿﻊ ﺑﺎﻣﺤﺒﺖ و ﭘﺬﻳﺮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﺧﻮد و زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد اﺳﺖ و ﺳﻪ مؤﻟﻔﻪي اصلی را درﺑﺮدارد. ﻧﺨﺴﺖ، ﺷﺎﻣﻞ مهرﺑﺎن ﺑﻮدن ﺑﺎ ﺧﻮد و درك ﺧﻮد درﺳﺨﺘﻲ‌ﻫﺎ ﻳﺎ در زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه‌ي ﻧﺎﺑﺴﻨﺪﮔﻲ‌ها اﺳﺖ. ﺷﻔﻘﺖ ﺑﺮ خود ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت انسانی را […]
آبان ۸, ۱۳۹۶

بررسی تحلیل سبک تربیت جنسی خانواده های شهر تهران

بررسی تحلیل سبک تربیت جنسی خانواده های شهر تهران دکتر مهدی سبحانی نژاد ،رضا همایی ،حمید علیین ۱۳۸۴ خلاصه پژوهش مقدمه : تربیت جنسی اقداماتی است که از دوران اولیه زندگی انسان در جهت رشد متعادل و متناسب غریزه جنسی وی صورت می گیرد .و هدف بنیادی ان اگاه سازی جنسی ،تکامل رفتارهای جنسی ،کمک به اجرای وظایف جنسی ،تداوم و بقای نسل و ارامش در زندگی است .پدران و مادران مسئول نمی توانند نسبت به غریزه جنسی فرزندان خود بی تفاوت باشند زیرا ،تربیت جنسی از دشوارترین و حساسترین تربیت ها بوده که اندکی اشتباه ممکن است کودکان را […]
آبان ۸, ۱۳۹۶

بررسی پدیده کودک آزاری و آثار عاطفی و شخصیتی آن بر نوجوانان دختر شهر اصفهان

بررسی پدیده کودک آزاری و آثار عاطفی و شخصیتی آن بر نوجوانان دختر شهر اصفهان مقدمه:کودکان به دلایل مختلف از آسیب پذیرترین افراد جامعه هستند و در صورت عدم کفایت و ناشایستگی والدین مسئله کودک آزاری برای آنان مطرح می‌شود.کودک آزاری به معنای صدمه جسمی یا روانی؛آزار جنسی،غفلت یا بد رفتاری با کودک(زیر ۱۸ سال)است.آزار با مشکلات عاطفی هم در دوران کودکی و هم در دوران بزرگسالی همراه است و مشکلاتی را در ابعاد :دلبستگی،احساسات و هیجان،عزت نفس و اعتماد به نفس،افسردگی و اضطراب و…به وجود می‌آورد. روش تحقیق:این پژوهش که یک پژوهش علی-مقایسه ای است با هدف اصلی جواب […]
آبان ۸, ۱۳۹۶

اثر بخشی آموزش مهارت زندگی بر علائم بالینی شخصیت قربانیان جنسی

اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر علائم بالینی شخصیت قربانیان جنسی میر شاهی، مهری؛ قادری، علیرضا؛ معینی زاده، مجید ) ۱۳۹۴ (. اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر علائم بالینی شخصیت قربانیان جنسی. پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره، ۵ ( ۲ ،) ۶۴ – ۴۷ . مقدمه : در اصطلاح، شخصیت به ویژگیهای نسبتاً ثابت فرد که در چگونگی رفتار او در موقعیتهای مختلف بروز میکند، گفته میشود. این ویژگیها در اثر تجربه هایی که با دیگران داشته است، فراگرفته شده اند که در اثر تعامل دوسویه وراثت و محیط ناشی میشوند . Pashah &) Golshokooh, 2009)). یکی از […]
مرداد ۲۰, ۱۳۹۶

رابطه فقر و کودک آزاری

یکی از عوامل مهمی که هم جامعه و هم خانواده‎ها را تحت تاثیر قرار می‎دهد و می‎تواند زمینه‎ساز کودک آزاری باشد، وضعیت نامناسب اقتصادی-اجتماعی است. فقر و کودک آزاری همبستگی نسبتا زیادی با هم دارند. کودکانی که در خانواده‎های فقیر زندگی می‎کنند به دلیل شرایط و محدودیت‌های موجود در مقایسه با دیگر کودکان ایمنی کمتری دارند.نیازهای بهداشتی، تغذیه ای، آموزشی و روانی به شکل مستقیم یا غیرمستقیم (فراهم آوردن عوامل فردی و خانوادگی زمینه‎ساز کودک آزاری) می‎تواند میزان بروز و شیوع کودک آزاری را افزایش دهد. منبع : مقاله فقر و کودک آزاری در ایران سعید مدنی-مجتبی بیات فصلنامه علمی […]